Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Chad E

Kinh nghiệm giảng dạy: I've taught English for 2 years in Malaysia in Singapore, and enjoy helping anyone improve their skills!

Sở thích: Basketball, Music, Video Games, Hiking, Snowboarding

Giáo dục: Currently studying Information Systems at Utah State University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: