Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joshua Bauder

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught at many language schools and private schools. I am opening my very own after school program currently.

Sở thích: Basketball, video games, sports

Giáo dục: I studied teaching at S.C.C.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: