Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Adriane J.

Nghề nghiệp: College Student

Kinh nghiệm giảng dạy: I am a Junior in college. I am an education major.

Sở thích: I enjoy crafting. I love to create things and make everything I touch pretty. I design personalized gifts.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: