Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Breia A

Nghề nghiệp: Unemployed

Kinh nghiệm giảng dạy: Mathematics tutor

Giáo dục: Boise State University - Bachelor of Science: Civil Engineering

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)