Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tiffany Holmes

Nghề nghiệp: Middle School Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: English (Grades 7-12)
Theatre (Grades 6-8)

Sở thích: Teaching, Acting, Meeting new people, Writing poetry

Giáo dục: BA: Arts and Humanities
MA: Human Resource
PhD: Curriculum and Education: English

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: