Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Dee Mor

Nghề nghiệp: Substitute Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Substitute Teaching for 4 years. Child Development teacher for 1 year.

Sở thích: Reading, Writing, Art, Travel, Gardening

Giáo dục: Grand Valley State University-Broadcasting

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: