Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Teacher Elle

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching English for over five years. I have experience teaching ESL both online and in the classroom. I can help you improve your basic English or help prepare for an examination.

Giáo dục: BA Honours
MA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: