Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Josh Tanaka Teacher

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 5+ years of teaching experience
TESOL Certified

Sở thích: Business, Productivity, Self-Development, Language Acquisition, Music, IT, AI

Giáo dục: California Institute of the Arts, Bachelor's Degree in Music

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)