Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Patrick Duggan

Kinh nghiệm giảng dạy: Personal Trainer/ Strength and Conditioning Coach 10+ years

Sở thích: Sports, Athletics, Wrestling, Football, Personal Training, Strength and Conditioning

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)