Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Johann B

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching English as a second language
5 years experience.

Sở thích: Traveling, music, teaching.

Giáo dục: Alexander Bay High School,
Prestige College - Computer Administrator
- Graphic Design,
TEFL certification

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: