Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Paul McN

Nghề nghiệp: IT Consultant

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years of TEFL in Prague, Milan and Barcelona.

Sở thích: Sports, Travel, Technology, Culture, News, Politics.

Giáo dục: Technical Certificate in Computer Programming
TEFL course
Marketing Automation
Scrum Master

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: