Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Drew D

Nghề nghiệp: Hospital Information

Kinh nghiệm giảng dạy: I have helped students with in-depth study of the Bible.

Sở thích: Reading, Dinosaurs, LEGO.

Giáo dục: I went to school at Ashworth High School in the United States.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)