Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Bobby S

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: - 3 months teaching English in South Korea
- 3 months teaching English in Vietnam

Sở thích: I enjoy hiking, going to the beach and have recently taken up rock climbing. I enjoy keeping fit.

Giáo dục: I have a BSc. from the University of Cape Town.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)