Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

sabrina c

Nghề nghiệp: College student

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 years of tutoring experience.

Sở thích: Some of my interests and hobbies include reading, writing, playing video games, and going to amusement parks.

Giáo dục: B.A Psychology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: