Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jamie Block

Nghề nghiệp: Self Employeed

Kinh nghiệm giảng dạy: I used to be a teacher / Sub Aid for special needs students as well as ESL for about 6 years.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)