Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Leslie J

Nghề nghiệp: Retired

Kinh nghiệm giảng dạy: Elementary Education -- teaching and tutoring
Adult Education -- taught legal subjects to paralegal students

Sở thích: Reading, sewing, refinishing furniture, travel

Giáo dục: Mississippi State University - Elementary Education
University of Mississippi - Law

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)