Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Katie He

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have three years of professional teaching experience. I am a certified teacher in the United States from EC-6th grade.

Sở thích: Hiking, Running, Futbol, Swimming, Traveling, and watching Netflix.

Giáo dục: Texas State Unuversity
Bachelors Degree in Business Marketing

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: