Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rachael A

Nghề nghiệp: Hospital Administrator

Kinh nghiệm giảng dạy: 14+ years volunteer, teaching people in the community to read.
1+ years TESOL

Sở thích: Gardening, Reading, Dancing, Traveling, Meeting new ppl, Eating, Cooking

Giáo dục: Le Cordon Bleu-Culinary Arts/ Business Management

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: