Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Taylor Jones

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Currently teaching in a University in Bogotá, Colombia

Sở thích: Walking, Nature, socialising

Giáo dục: University of Coventry - Spanish studies
Universitat de Valencia

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)