Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Derek G

Nghề nghiệp: Self employed real estate

Kinh nghiệm giảng dạy: I have spent 25 years as a volunteer teaching in bible education,

Sở thích: Outdoors, snorkeling ,running , cycling, reef aquarium hobbyist, NBA basketball

Giáo dục: Western Parma MI

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)