Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Diarmuid O

Nghề nghiệp: IGCESE high school teacher
Education
High school teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Primary teacher.
Private ESL Tutor

Sở thích: Sport
Music
Yoga
Travel
Food
Technology
Health
Exercise

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: