Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mavericc

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 9 years inclusive of being a communications coach in a call center for a few years.

Sở thích: Culture, politics, gaming, pro wrestling, music, movies, basically everything.

Giáo dục: Allan Hancock College, Santa Maria, California. Bachelor of Sciences in Fine Arts.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: