Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mandy O

Kinh nghiệm giảng dạy: I volunteer an average of 18 hours a week teaching a variety of topics each week

Sở thích: Travel, Food, Fashion, Healthcare, World Events, History

Giáo dục: Bachelor of Science in Nursing
Education
Experienced in providing education to health care workers

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: