Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jacinta B

Nghề nghiệp: Online ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching English to children from China for 18 months.

Giáo dục: I have a bachelor's degree in English.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: