Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Essence L

Nghề nghiệp: International Education Professional

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutoring- 5 years
Teaching English in Thailand- 6 months

Sở thích: Reading, cooking, blogging, travel, fashion

Giáo dục: North Carolina A&T State University and American University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: