Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kiri Olsen

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught English in Brazil and Argentina to children and adults of all levels.
I also volunteer teaching refugee children online

Sở thích: Travelling, reading, gardening, swimming, yoga

Giáo dục: Degree in Media and Communications, Sydney, Australia

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: