Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Natalie ناتالي 나탈리

Nghề nghiệp: E + Commerce Coordinator

Kinh nghiệm giảng dạy: I have had 10+ years of volunteer teaching experience. I've assisted children as well as adults in acquiring functional English speaking skills.

Sở thích: Travel, Fitness, Cooking

Giáo dục: High School

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: