Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Michael Jones

Nghề nghiệp: EFL/ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Over 25 years teaching EFL
15 years teaching in Japan
8 years teaching in Hong Kong
2 years teaching in Thailand

Sở thích: Cooking
Motorbike Touring
Traveling
Diving

Giáo dục: Glendale College, Glendale California, USA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: