Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Aaron R Matthews

Nghề nghiệp: Sales & Marketing for BNSF Railroad

Sở thích: Sports, Movies, Working out, Nutrition, Cooking, Family

Giáo dục: BS in Mechanical Engineering from University of Texas Austin
MBA from Texas Christian University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: