Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lynne Tee

Nghề nghiệp: Marketing and Sales

Kinh nghiệm giảng dạy: Product training,
Sales training

Sở thích: Travel, World affairs, Music, Fashion, Sports, Real Estate, Fitness, Cooking, Movies.

Giáo dục: Unisa University - Associates in Business Administration

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: