Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Debra W

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: -English Teacher - Intercultura, Costa Rica

-English Teacher - Anuban Chainat, Thailand

Sở thích: Cultures, traveling, languages and theater

Giáo dục: B.A. Hamline Univeristy, St. Paul, MN

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: