Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kerry M

Nghề nghiệp: English language tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: After school fashion design course Fall 2014

Sở thích: Art and Art History
Yoga and Meditation
Reading
Popular Culture (movies, books, comic books and anime, video games, etc)
Travel

Giáo dục: M.A. Curriculum & Instruction: ESL at ASU
B.A. Art History (graduated Summa Cum Laude) at ASU
B.A. Museum Studies (graduated Summa Cum Laude) at ASU
A.A. Fine Arts at Phoenix College

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: