Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Holly E

Kinh nghiệm giảng dạy: Middle School Language Arts - 8 years
High School English - 1 year
Charter School Assistant teacher - four months and counting

Sở thích: Baking, reading, hiking

Giáo dục: Millersville University, Lancaster, Pa - Bachelor of Science in English Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)