Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Asher H.

Kinh nghiệm giảng dạy: I am a great listener and a patient teacher.

Sở thích: + Computers
+ TV Shows & Movies
+ Video Games
+ Good Food

Giáo dục: I went to a community college and studied Graphic Design.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)