Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Cameron Gale

Kinh nghiệm giảng dạy: I just returning from teaching 6th ESL in China for a year. I've also tutored Chinese for several years.

Sở thích: Mountain Biking
Travel
Music
Billiards
Current Events
Politics
Culture

Giáo dục: University of North Texas
B.A. International Politics

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)