Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

jporras

Kinh nghiệm giảng dạy: OBM, High School, Interpreter in V.I.D.A.

Sở thích: Movies, Anime, Computers, Guitar, Travel, Music, Dancing

Giáo dục: Miami Coral Park High School, CENFOTEC College in Costa Rica

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: