Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

libertythor

Nghề nghiệp: Junior High Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: My teaching experience ranges from teaching beginners at an ESL institute to teaching grammar and composition to students already fluent in the language.

Giáo dục: International Business - Universidad Autónoma de Baja California

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: