Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Davidcd25

Kinh nghiệm giảng dạy: I do not have any formal teaching experience but do enjoy helping people learn new ideas.

Sở thích: Reading, music, bicycling, dining out, movies, chess

Giáo dục: I have an Associates degree in Computer Science.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)