Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

sunnyblue

Kinh nghiệm giảng dạy: One year of home schooling, grades third and fourth

Sở thích: Animals, nature, crafts, baseball, reading, poetry

Giáo dục: Grove City High School, just the basics

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)