Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mina Chung

Nghề nghiệp: dental school student

Kinh nghiệm giảng dạy: English Tutor 7 years
Korean Tutor 2 years

Sở thích: Pretty much anything.

Giáo dục: Usc

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Hàn (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: