Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

EconQueen

Kinh nghiệm giảng dạy: Hi! I love to teach English to my students.

Sở thích: Hi guys! My interests include reading, traveling (I love to travel!!), hiking, working out, drinking coffee, my pets, and school. As far as sports, I only like soccer (football) and ice hockey!

大家好!我的爱好是看书,打冰球,运动 (我特别喜欢举重),踢足球, 和 出去爬山。我最喜欢猫和狗. 我特别喜欢旅行! :) (我的照片是我的猫):3

Giáo dục: Economics, Math, Mandarin

我的专业是经济学和数学。当然学汉语 ;)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)